Data publicarii: 
01.03.2015
Autorul: 
Ioan CORDOVAN

[*]Tradiţia poporului român de a-şi cinsti faptele de vitejie ale fiilor săi ne-a fost transmisă din generaţie în generaţie, încă de pe timpul strămoşilor noştri daci şi romani, aceasta având o profundă semnificaţie religioasă şi laică, cu valenţe morale, spirituale, civice şi militare.

Marile momente istorice care au marcat mersul ascendent al societăţii româneşti, au fost vremuri de mari sacrificii umane.

În amintirea şi pentru slăvirea faptelor lor de eroism au fost înălţate semne de căpătâi, iar începând cu secolul al XVII-lea, pentru elogierea acestora şi a marilor personalităţi militare s-a început ridicarea de monumente şi însemne memoriale.

Aceste acţiuni au cunoscut o amploare deosebită după făurirea României Mari ca urmare a înfiinţării în 1919 a Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, devenită din 1927 Societatea "Cultul Eroilor", care a funcţionat sub înalta ocrotire a M.S. Regina Maria, fiind condusă de Mitropolitul Primat Miron Cristea, înălţat ulterior la înaltul rang de Patriarh al României.

Înfăptuită cu eforturi şi sacrificii imense a multor generaţii de români de la Mihai Viteazul încoace şi după marele război al eliberării şi întregirii naţionale, care a cerut ca jertfă aproape un milion de ostaşi români, a avut ca rezultat şi ridicarea unui mare număr de monumente şi cimitire de onoare ale eroilor care au presărat întreg teritoriul ţării.

Toate aceste opere comemorative de război reamintesc tuturor celor ce trec prin faţa lor despre bărbăţia, curajul, spiritul de sacrificiu şi eroismul înaintaşilor noştri, care au făcut dovada supremă a dragostei de Patrie. Ei s-au aruncat în braţele morţii pentru apărarea teritoriului ţării, a credinţei creştine şi a limbii străbune.

Ele ne transmit, de dincolo de mormânt, îndemnul eroilor din toate locurile şi din toate timpurile că nici un sacrificiu nu este prea mare când este vorba de interesele ţării, de suveranitatea, independenţa şi integritatea ei. Cartea de memorialistică istorică "Recunoştinţă pentru Eroi" realizată de col. (r.) Ioan CORDOVAN, preşedintele Filialei Judeţene Bistriţa-Năsăud a Asociaţiei Naţionale "Cultul Eroilor", încununează eforturile deosebite acumulate pe o perioadă de câţiva ani de documentare pe teren, prin inventarierea tuturor monumentelor şi a cimitirelor de onoare ale eroilor din cadrul teritoriului judeţului şi completarea documentaţiei cu date obţinute în urma studierii documentelor din arhivele naţionale, comunale şi ale parohiilor bisericeşti. Autorul a acordat un spaţiu generos prezentării cât mai fidele, pe localităţi a monumentelor, troiţelor, plăcilor comemorative, mormintelor individuale şi cimitirelor de onoare ale eroilor, memorie vie, ridicate pentru glorificarea faptelor lor.

Toată această muncă face o incursiune în trecutul istoric al ţării şi al judeţului, evidenţiind calităţile spirituale şi morale ale poporului român şi apartenenţa la idealurile şi jertfele înaintaşilor, fiind totodată şi sursa cultivării în rândul generaţiilor tinere a sentimentului patriotic de mândrie pentru toţi cei care simt cu adevărat româneşte.

Din mulţimea de monumente şi însemne memoriale prin care sunt slăviţi fiii poporului nostru, se înscriu şi cele înălţate în memoria ostaşilor amici sau inamici, care au luptat pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud, pe care membrii filialei A.N.C.E. le are în îngrijire conform convenţiilor internaţionale.

Din cuprinsul cărţii mai fac parte capitolele care prezintă activitatea filialei în perioada de la înfiinţare şi până în prezent, un scurt istoric al Regimentului II de Graniţă şi al comunelor, cele mai importante personalităţi militare ale judeţului şi fotografii care ilustrează unele momente din activitatea filialei precum şi ale monumentelor şi însemnelor memoriale dintrun judeţ cu bogate tradiţii istorice, literatură apreciată de publicul cititor de toate vârstele, care are menirea de a informa şi de a contribui la educarea naţional-patriotică a acestuia.

Trebuie menţionat că pentru realizarea acestei lucrări a existat o strânsă şi rodnică colaborare între filiala A.N.C.E., organele administraţiei locale şi judeţene, unităţile militare din garnizoanele Bistriţa şi Prundu Bârgăului, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud şi îndeosebi cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război fără de care multe din cele prezentate anterior nu ar fi fost posibile.

Ţinându-se seama că în judeţul Bistriţa-Năsăud se află pe lângă memorialele închinate exclusiv eroilor din această parte a ţării şi unele lucrări plastice de for public, dedicate unor străluciţi bărbaţi de stat care au servit oştirea română, autorii au găsit de cuviinţă să prezinte în această carte monumentele şi biografiile acestor personalităţi.

Având în vedere existenţa Cercurilor "Cultul Eroilor" din învăţământul preuniversitar, conducerea filialei împreună cu inspectoratul pentru învăţământ şi directorii şcolilor, este necesar să ia în continuare măsuri de repartizare a operelor comemorative de război pentru îngrijirea acestora, în scopul responsabilizării tinerilor în acest domeniu.

În încheiere, se cuvine să-l felicit şi să îi aduc cuvinte de laudă autorului acestei cărţi deosebit de interesantă, care vine să îmbogăţească tezaurul de documentare din domeniul trecutului istoric al României, prin care iubitorii de neam vor găsi drumul spre inima tineretului pentru a-l face să înţeleagă că interesul patriei este mai presus de interesul personal, că dăruirea vieţii pentru patrie reprezintă idealul ce a constituit zidul de rezistenţă în timp a neamului românesc.


NOTE:

*Extras din prefaţa volumului, apărută sub semnătura generalului de brigadă Petre STOICA

Fisier atasat

Citeşte şi: