100 de ani de la înfiinţarea Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”

Colonel (rtr) Constantin CHIPER
Publicat pe 12.09.2019

„Neamul este etern prin cultul eroilor”. (Nicolae Iorga)

După încheierea războiului pentru întregire statală şi eliberare naţională (1916-1919), pe întregul teritoriu al României se aflau ostaşi români înhumaţi care căzuseră la datorie, precum şi militari din armatele beligerante. Conducerea statului român a emis Decretul-Lege nr.715 din 14 ianuarie 1919, prin care s-au expropriat terenurile unde erau îngropaţi ostaşii morţi în războiul de întregire a neamului românesc, amenajându-se cimitire şi mausolee ale eroilor.

În baza Decretului nr.4.106 din 12 septembrie 1919, statul român a adoptat măsura înfiinţării Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”, cu statut de persoană juridică, având nobilele misiuni de a îngriji şi păstra mormintele şi operele comemorative de război realizate, de a descoperi noi morminte ale ostaşilor căzuţi pentru patrie, de a aduce îmbunătăţiri cimitirelor eroilor şi de a organiza ceremoniale religioase şi militare. La început, Comitetul Central de Conducere a fost numit de Ministerul de Război, iar ulterior a fost ales.

Comitetul Central al Societăţii „Mormintele Eroilor  Căzuţi în Război” avea preşedinte executiv pe Miron Cristea, născut în localitatea Topliţa, judeţul Harghita, fost Episcop de Caransebeş, mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române şi primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 1925. Preşedinte de onoare a fost desemnată Regina Maria. Din Comitetul Central făceau parte: miniştrii de Război, de Interne, Domenii şi Culte, Lucrări Publice, Muncii, Ocrotirii Sociale; şeful Marelui Stat Major al Armatei; comandantul Corpului Jandarmeriei Rurale; comandantul Corpului Grănicerilor; secretarul general din Ministerul de Război; un profesor universitar, ales de colegii săi; cinci doamne, soţii de generali în viaţă sau decedaţi. În judeţe, oraşe şi comune s-au creat filiale ale S.M.E.C.R., conduse de comitete judeţene şi birouri orăşeneşti şi comunale.

La data de 1 aprilie 1920 a apărut primul număr al Buletinului „Cultul Eroilor Noştri”, publicaţie editată de Societatea „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”. Buletinul are pe frontispiciu cuvintele Reginei Maria: „Cei ce clădesc pe morţi, trebuie să o facă pentru veşnicie!”.

Din iniţiativa Comitetului Central al S.M.E.C.R., la data de 17 mai 1923 s-a stabilit şi desfăşurat ceremonia reînhumării Eroului Necunoscut. În prezenţa Familiei Regale, a membrilor Guvernului, a corpurilor legiuitoare, în Parcul Carol din Bucureşti s-a oficiat serviciul divin, iar la ora 12:00 sirena Arsenalului Armatei şi clopotele bisericilor au vestit coborârea în lăcaşul de veci a Ostaşului Necunoscut. Timp de două minute, orice activitate publică a fost întreruptă.   

Guvernul României a aprobat propunerile Bisericii Ortodoxe Române şi ale Ministerului de Război din 20 aprilie 1920, întărite prin Decretul-Lege nr.1.693 din 20 august 1920, de a se sărbători în fiecare an Ziua Eroilor în ziua când se sărbătoreşte Înălţarea Domnului Iisus Hristos la ceruri.

Societatea „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război” era condusă de Ministerul de Război (după demobilizarea armatei şi trecerea ei la statutul de pace, la data de 1 aprilie 1921, s-a reînfiinţat Ministerul Apărării Naţionale) şi de Biserica Ortodoxă Română. Societatea şi-a desfăşurat activitatea sub această denumire până la data de 2 iunie 1927, când, în conformitate cu prevederile Legii asupra mormintelor de război din România, decretată cu nr.1.699, şi-a schimbat denumirea în Societatea „Cultul Eroilor”. Această lege a fost revăzută şi completată, promulgându-se la 1 august 1940 Legea Regimului Mormintelor şi Operelor Comemorative de Război. Societatea "Cultul Eroilor" şi-a schimbat denumirea în Aşezământul Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor, devenind instituţie a statului.

Conform acestor legi, în perioada interbelică, Societatea „Cultul Eroilor” a adunat în cimitirele definitive ale eroilor osemintele a 200.000 de eroi români şi militari străini, care se aflau în morminte izolate sau grupuri de morminte răzleţe. A repatriat din şi în străinătate rămăşiţele a peste 1.500 de eroi, pe baza convenţiilor stabilite. A construit 106 cimitire militare definitive şi 13 mausolee. S-au asimilat mormintele de război şi cele ale ostaşilor şi civililor căzuţi în timp de pace, în luptele pentru apărarea graniţelor, a ordinii publice şi a siguranţei de stat.

În baza Decretului nr.48 din 29 mai 1948 al Marii Adunări Naţionale a R.P.R. şi a Deciziei Consiliului de Miniştri nr.297 din 8 iunie 1948, Aşezământul Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor, care a desfăşurat activităţi organizatorice şi educative sub conducerea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi a Ministerului de Război, a fost desfiinţat, patrimoniul său fiind trecut la Ministerul Apărării Naţionale. Prin Decretul-Lege nr.71 din 1949, Ziua Eroilor a fost stabilită pentru 9 mai.

Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.948 din 19 iulie 1952 s-a decis ca cimitirele eroilor ostaşi români, precum şi Cimitirele eroilor ostaşi ai armatei sovietice, căzuţi în războiul antifascist şi aflate pe teritoriul Republicii Populare Române vor fi îngrijite şi administrate de către Comitetele executive ale sfaturilor populare raionale sau orăşeneşti, în raza cărora se găsesc.

De la data de 6 august 1968, prin Circulara Consiliului de Miniştri nr.17.632, administrarea Cimitirelor Eroilor se trece de la Sfaturile populare, la Ministerul Apărării Naţionale. În baza Decretului Consiliului de Stat nr.117/1975 cu privire la regimul operelor comemorative de război şi a cimitirelor eroilor, eroii patriei au fost omagiaţi până în 1995, în fiecare an, la data de 9 mai.

Ministerul Apărării Naţionale a aprobat iniţiativa unui grup de cadre active să înfiinţeze, în anul 1990, Secţia pentru valorificarea tradiţiilor militare şi a patrimoniului istoric-militar, căreia i s-a alăturat un grup de ofiţeri în rezervă şi retragere, împreună înfiinţând în anul 1991 Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor, care, a obţinut statutul de personalitate juridică, prin Hotărârea nr.664 adoptată de Judecătoria Sectorului nr.1 Bucureşti, în data de 19 noiembrie 1991.

Încă de la înfiinţare, Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor a preluat obiectivele şi activităţile fostului Aşezământ Naţional „Regina Maria” pentru „Cultul Eroilor”. Comitetul a funcţionat sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale şi al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. În toate judeţele ţării s-au înfiinţat comitete judeţene şi Birouri municipale, orăşeneşti, comunale şi săteşti.

La data de 30 mai 1995, prin Legea nr.48, Parlamentul României a proclamat sărbătorirea Zilei Eroilor în ziua care se sărbătoreşte Înălţarea Domnului Iisus Hristos la Ceruri; după 75 de ani revenindu-se la tradiţia făurită în perioada interbelică.

Cu prilejul celei de a treia Conferinţe Naţionale a Comitetului Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor, în ziua de 28 noiembrie 1997 s-a hotărât schimbarea denumirii Comitetului Naţional, în Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”. De asemenea, s-a hotărât reluarea tradiţiei interbelice, de editare a revistei „România Eroică”, organul de presă al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”.

La data de 15 iunie 2004 s-a înfiinţat Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, în baza Legii nr.379 din 2003 şi a Hotărârii Guvernului României nr.635 din 2004. În ziua de 20 octombrie 2004 s-a desfăşurat cea de a V-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, care a adoptat noul statut şi a hotărât înfiinţarea la nivel central a Consiliului Director Central şi a Consiliilor Directoare la sectoarele capitalei, la judeţe, la municipii, oraşe şi comune. În anul 2009, prevederile statutului au fost revăzute, între altele stabilindu-se înfiinţarea în municipii, oraşe şi comune a Birourilor subfilialelor „Cultul Eroilor”.

În anul 2011, Conferinţa Naţională a A.N.C.E. a hotărât să adauge în titulatura sa numele „Regina Maria”, în semn de omagiu şi respect pentru marea contribuţie la înfăptuirea Marii Uniri din anul 1918 şi măsurile adoptate de organele puterii şi administraţiei din România pentru cinstirea memoriei ostaşilor căzuţi în războiul pentru întregire statală şi eliberare naţională.

Conferinţa Naţională a ANCE din 21 martie 2013 a adoptat noi măsuri pentru impulsionarea activităţilor educative în toate şcolile şi, ca urmare, s-a încheiat un nou protocol de colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. În baza acestui protocol, în toate unităţile şcolare s-au impulsionat activităţile cercurilor „Cultul Eroilor”, care sunt îndrumate de directorii pe probleme educative, profesori de istorie, religie, geografie şi alte cadre didactice.

Ca urmare a propunerii adresate Guvernului României de către Biroul Executiv Central al A.N.C.E. „Regina Maria”, asociaţia a primit statutul de utilitate publică (Hotărârea Guvernului nr.698, publicată în Monitorul Oficial nr.619 din 19.08.2014). Biroul a completat statutul asociaţiei, astfel: Art.10, aliniatul 1: A.N.C.E. „R.M.”, iar filialele judeţene au obţinut statutul de utilitate publică prin Hotărârea de Guvern nr.698.

Împarte cu prietenii tăi:

Citeşte şi:

Publicat pe 20.10.2017
În perioada 18–21 octombrie 2017, la Galeria Artelor a Cercului Militar Naţional se desfăşoară cea de-a XIII-a ediţie a Salonului de carte „Polemos...
Publicat pe 06.06.2019
„Neamul este etern prin c ultul e roilor” . ( Nicolae Iorga ) După încheierea R ăzboiului pentru Î ntregire statală şi eliberare naţională (1916-1919...

Comentarii